Публічна оферта про надання благодійної пожертви

МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ МИЛОСЕРДЯ «ЕММАНУЇЛ», код ЄДРПОУ 19365046, адреса реєстрації: 03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 131-А, в особі Президента Кучер Галини Юріївни (далі – «Асоціація») з однієї сторони, керуючись чинним законодавством України пропонує фізичній особі та/або юридичній особі (далі – «Жертводавець») з іншої сторони, в подальшому разом іменовані – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», укласти публічний договір про надання добровільної пожертви (далі – Договір).

Цей Договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Жертводавців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному Жертводавцю перед іншим.

Укладаючи цей Договір Жертводавець в повному обсязі розуміє та приймає умови цього Договору без будь-яких застережень, винятків чи обмежень.

Жертводавець підтверджує, що наділений необхідним обсягом цивільної правоздатності, приєднання до цього Договору відповідає його внутрішньому волевиявленню, терміни та умови Договору зрозумілі та не потребують додаткових роз'яснень чи тлумачень.

Договір вважається укладеним з моменту погодження Жертводавцем умов цього Договору.

Будь-яка взаємодія Жертводавця з Асоціацією означає повну, безумовну згоду Жертводавця з усіма пунктами цього Договору. Така взаємодія є повним і безумовним акцептом Публічної оферти про надання добровільної пожертви.

У разі, якщо Жертводавець не згоден з будь-якими умовами цього Договору та/або не згоден дотримуватися умов цього Договору (або нової редакції Договору), він має право не акцептувати вказану Публічну оферту та не надавати добровільну пожертву.

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – дійсна пропозиція Асоціації, що розміщена на Веб-сайті за адресою: emmanuil.cbn.org про надання добровільної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб та/або юридичних осіб.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Веб-сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський поточний рахунок Організації.

1.3. Добровільна пожертва – безоплатна передача Жертводавцем грошових коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору, Закону України «Про громадські об'єднання» та у відповідності до статутної діяльності Асоціації.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Жертводавцем у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації, у тому числі для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої Законом України “Про громадські об'єднання”, у тому числі, на благодійні цілі.

2.2. Жертводавець самостійно визначає розмір добровільного пожертвування. Жодна з стороні не має має права на отримання прямо чи опосередковано прибутку з добровільного пожертвування.

2.3. Жертводавець підтверджує, що він згоден з усіма умовами цієї Публічної оферти, та розуміє та погоджується з тим, що Добровільна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації. Крім того, Акцептом Оферти Жертводавець повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів.

3. Права та обов'язки

3.1. Асоціація має право:
  • Отримувати Добровільні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
  • Без погодження з Жертводавцем змінювати напрями використання пожертви в межах статутної діяльності Асоціації;
  • Без погодження з Жертводавцем використовувати частину Добровільної пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України та статутними документами Асоціації.
3.2. Асоціація зобов'язана:
  • Використовувати отримані добровільні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Асоціації;
  • У разі використання пожертви всупереч цілей цього Договору, повернути грошові кошти Жертводавцю за його письмовою заявою;
3.3. Жертводавець має право:
  • Здійснювати контроль за цільовим використанням добровільної пожертви;
  • Отримувати інформацію щодо діяльності Асоціації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.
3.4. Жертводавець зобов'язаний:
  • Ознайомитись з Публічною офертою, Правилами користування сайтом, Політикою Конфіденційності, дотримуватися та виконувати їх вимоги.

4. Порядок збору добровільних пожертв та їх використання

4.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Асоціації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Асоціації.

4.2. Використання зібраних за Договором Добровільних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Добровільними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Добровільні пожертви можуть бути повернуті Жертводавцю виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку використання Добровільних пожертв передбачено чинним законодавством України.

4.3. Витрати, пов'язані з перерахуванням Добровільних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Жертводавець.

4.4. Жертводавець погоджуючись на умови цього Договору дає згоду на те, що Організація має право, без необхідності додаткового погодження Жертводавця, оприлюднити у власній звітності, на Сайті або у засобах масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або найменування Жертводавця як жертводавця Асоціації.

Банківські реквізити:

Міжнародна громадська організація «Асоціація милосердя «Еммануїл»
03150, м.Київ, вул. Велика Васильківська, 131-А
Код ЄДРПОУ 19365046
IBAN: UA603510050000026006879188264
в АТ “УКРСИББАНК”
тел. +38 044-205-52-22

CBN Emmanuil