Публічна оферта про надання благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб (далі іменовані «Благодійник») – відвідувачам сайту МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ МИЛОСЕРДЯ «ЕММАНУЇЛ», в мережі Інтернет: emmanuil.cbn.org (далі – Сайт), і є офіційною і публічною пропозицією МІЖНАРОДНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ МИЛОСЕРДЯ «ЕММАНУЇЛ» (код ЄДРПОУ 19365046), в особі Президента Кучер Галини Юріївни, що діє на підставі Статуту (далі – «Організація»), укласти договір про надання благодійної пожертви (далі – «Договір»), предмет та істотні умови якого зазначені нижче:

1. Поняття та визначення, що вживаються в Договорі

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – дійсна пропозиція Організації, що розміщена на веб-сайті: emmanuil.cbn.org про надання благодійної пожертви, спрямована на невизначене коло фізичних осіб та/або юридичних осіб.

1.2. Акцепт – повне і безумовне прийняття Оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків. Моментом Акцепту є дата здійснення грошового переказу та/або зарахування коштів на банківський поточний рахунок Організації.

1.3. Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником грошових коштів у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору, Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закону України «Про громадські об'єднання» та у відповідності до статутної діяльності Організації.

2. Предмет договору

2.1. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача Благодійником у власність Організації грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань на здійснення статутної діяльності Організації, у тому числі для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя тощо.

2.2. Благодійник самостійно визначає розмір благодійного пожертвування. Предметом цього Договору не є отримання прямо чи опосередковано прибутку жодній зі сторін Договору.

3. Акцепт оферти

3.1. Акцептом Оферти Благодійник зазначає, що він згоден із всіма умовами Оферти та розуміє та погоджується з тим, що Благодійна пожертва буде використана на досягнення цілей, передбачених Статутом Організації. Крім того, Акцептом Оферти Благодійник повною мірою усвідомлює та згоден з предметом Договору, цілями та метою публічного збору коштів.

3.2. Сторони погоджуються, що з моменту акцептування Оферти, цей Договір є укладеним в письмовій формі відповідно до статей 207, 639, 641 та 642 Цивільного кодексу України. При цьому Сторони погоджуються, що після здійснення Акцепту Оферти, не укладення цього Договору у вигляді окремого документа не тягне за собою недійсність цього Договору.

3.3. Акцепт також означає, що Благодійник – фізична особа повідомлений(а) і згодний(а), що Благодійник надає Організації безумовну згоду на обробку його(її) персональних даних, наданих при відвідуванні Сайту та/або здійсненні грошового переказу (далі – персональні дані), та повідомлений(а) про включення такої інформації до бази персональних даних Організації та про всі права щодо захисту його(її) персональних даних, передбачені чинним законодавством України, у тому числі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

4. Права та обов'язки організації

4.1. Організація має право:
  • Отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до предмету та умов цього Договору;
  • Без погодження з Благодійником змінювати напрями використання пожертви в межах статутної діяльності Організації;
  • Без погодження з Благодійником використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, в розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України та статутними документами Організації.
4.2. Організація зобов'язана:
  • Використовувати отримані благодійні пожертви відповідно до предмету та умов цього Договору та Статуту Організації;
  • У разі використання пожертви всупереч цілям цього Договору, повернути грошові кошти Благодійникові за його письмовою заявою;

5. Права благодійника

  • Здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви;
  • Отримувати інформацію щодо діяльності Організації у порядку і в терміни, передбачені законодавством України.

6. Місце проведення публічного збору коштів

6.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу. Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.

7. Порядок використання благодійних пожертв

7.1. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви можуть бути повернуті Благодійникові виключно у випадках, передбачених законодавством України. Відповідальність Сторін за порушення цього Договору або порядку використання Благодійних пожертв передбачено чинним законодавством України.

8. Витрати, пов'язані з перерахуванням благодійних пожертв та подарунки

8.1. Витрати, пов'язані з перерахуванням Благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник.

9. Доступ до інформації благодійника

9.1. Благодійник згоден з тим, що Організація має право, без згоди Благодійника, оприлюднити у власній звітності, на Сайті або у засобах масової інформації прізвище, ім’я та по батькові або найменування Благодійника як благодійника Організації.

10. Банківські реквізити організації

Міжнародна громадська організація «Асоціація милосердя «Еммануїл»
03150, м.Київ, вул.Велика Васильківська, 131-А
Код ЄДРПОУ 19365046
IBAN: UA 7930052280000026004455022460
тел. 044-205-52-22

CBN Emmanuil